PM Coaching (PMC)

Vill du bli bättre på projektledning, vi kan hjälpa till! Du kan vara ny som projektledare eller kanske jobbat länge men behöver en boost. Vi skräddarsyr din coaching. 

Vi har lång erfarenhet av operativ projektledning, utbildning, coaching, utveckling och implementering av projektmetodiker. Kunderna har bl. a varit Ericsson, Astra Zeneca, Advanced Info Service (AIS-Thailand), Assa Abloy, Chalmers, Göteborgs Kommun, Göteborgs Posten och många fler.

Kontakta oss så berättar vi mer. Se nedan för en översikt av PMC. Ytterligare detaljer finns i PMC Coaching PDF

Steg 1 Introduktion: PMC behöver mätbara mål som alltid formuleras tillsammans med dig. Målen kan vara kopplade till ett pågående projekt alternativt till områden du vill förbättra. Introduktionen är kostnadsfri och genomförs i ett möte på ca 1,5 timma och du kan välja att avbryta efter steg 1 utan några förbindelser. 

Steg 2 Kontrakt: Tillsammans med dig tar vi fram en PMC plan. Planen innehåller även en tidsplan där vi tillsammans bestämmer antalet möten/aktiviteter och bokar i din kalender.

Steg 3 PMC: Genomförande och kontinuerlig uppföljning av din PMC plan. Under genomförandet har du förutom våra redan bokade möten löpande tillgång till vår coach via e-mail/telefon med en garanterad svarstid inom 24 timmar.

Steg 4 Avslut: Vi stämmer av dina resultat och du får en slutrapport som bl. a innehåller ytterligare rekommendationer och förslag kopplat till dina mål.

 

Looking for improvement in Project Management, let us help! Maybe you are fresh as a PM or experienced and need a boost. We will make sure that the coaching will focus on what you need.

We have a long experience in operative Project Management, training, coaching, development and implementation of project methods. Among many customers we have worked with Ericsson, Astra Zeneca, Advanced Info Service (AIS-Thailand), Assa Abloy, Chalmers University, Gothenburg City and The Gothenburg Post.

Contact us for more information. Look below for an overview. Please check more details in PMC Coaching PDF

Step 1 Introduction: PMC need measurable goals, decided together with you. They can be about your ongoing project or PM areas you want to improve. The Introduction is free of charge and will be done in a 1,5 hour meeting. You can terminate PMC after step 1.

Step 2 Contract: Together with you we will create a PMC plan. This plan includes a time schedule with booked meeting slots to put into your calendar.

Step 3 PMC: Execution of your PMC plan with continued follow ups. Beside our booked meetings you have free access to our coach via e-mail/phone with a guaranteed response time within 24 hours.

Step 4 Conclusion: Conclusion of results versus goals and you will receive a final report including further recommendations and suggestions connected to your goals.