PM Coaching (PMC)

Vill du bli bättre på projektledning, vi kan hjälpa till. Vi blir din coach i ditt pågående projekt eller till dina personliga mål som projektledare. Du kan vara alldeles ny som projektledare eller kanske har jobbat länge men behöver en boost i jobbet. Med en skräddarsydd coaching bockar vi snabbt av områden där du har förbättrat sig! 

Vårt erbjudande bygger på vår långa bakgrund av operativ projektledning, utbildning, coaching, utveckling eller implementering av projekt-metodiker och införande av arbetssätt. Kunderna har bl. a varit Ericsson, Astra Zeneca, Advanced Info Service (AIS-Thailand), Assa Abloy, Chalmers, Göteborgs Kommun, Göteborgs Posten och många fler.

Kontakta oss så berättar vi mer. Mer detaljer och information finns under rubriken PM Coaching eller ladda ned produktbladet PMC Coaching PDF. Självklart kan coaching göras digital eller i fysiska möten. Nedan finns en kort beskrivning av stegen i PMC.

Steg 1 Introduktion: Effektiv PMC behöver mätbara mål som formuleras tillsammans med dig. Målen kan vara kopplade till ett pågående projekt alternativt till områden som du som projektledare generellt vill bli bättre på. Introduktionen är alltid kostnadsfri och genomförs i ett möte som tar ca 1,5 timma. Du kan självklart välja att avbryta efter steg 1 utan några förbindelser. Vill du gå vidare får du ett förslag på en offert.

Steg 2 Kontrakt: Tillsammans med dig tar vi fram en PMC plan med en beskrivning av hela processen kopplat till dina mål. Planen innehåller även en tidsplan där vi tillsammans bestämmer antalet möten/aktiviteter och bokar i kalendern.

Steg 3 PMC: Genomförande och kontinuerlig uppföljning av din PMC plan. Under genomförandet har du förutom bokade möten tillgång till vår coach via e-mail med en garanterad svarstid inom 24 timmar.

Steg 4 Avslut: Avslutning och summering av PMC:s resultat kopplat till dina mål. Du får en slutrapport som bl. a innehåller rekommendationer och förslag om framtida åtgärder med fokus på att du själv ska kunna ta fler steg i din utveckling.

 

Looking for improvement in project management, let us help. We can be your coach in your ongoing project or supporting your personal goals as a PM. You might be new in the profession or an experienced PM that needs a boost. Tailor-made coaching will quickly improve selected improvement PM areas.

Our coaching build on experience in operative Project Management, training, coaching, development or implementation of project methods and of ways of working. Our customers has been Ericsson, Astra Zeneca, Advanced Info Service (AIS-Thailand), Assa Abloy, Chalmers University, Gothenburg City, Gothenburg Post and others.

Contact us for more information. For more details please click on PM Coaching or download the product sheet PMC Coaching PDF. Coaching can be arranged on-line or in live meetings. Below is a short description of the steps in PMC.

Step 1 Introduction: Effective PMC requires measurable goals decided together with you. They can be related to your ongoing project or cover PM areas you personally want to improve. The Introduction is free of charge and will be done in a 1,5 hour meeting. You can terminate after step 1. If you choose to continue you will receive a proposed quotation.

Step 2 Contract: Together with you we will create a PMC plan which will layout the process and how the activities will connect to your goals. The plan also includes a time schedule with booked meeting slots to put into your calendar.

Step 3 PM Coaching: This is the execution of your PMC plan with continued follow ups. During the execution you will beside our booked meetings have free access to our coach via e-mail with a guaranteed response within 24 hours.

Step 4 Conclusion: Conclusion and the wrap up of results versus goals.  You will receive a final report including recommendations and suggestions for more activities which is based on your own management for further development.